Organizacinė struktūra


Įstaigos administraciją sudaro: direktorius, direktoriaus pavaduotoja socialiniam pedagoginiam darbui, vyr. buhalterė (UAB Justicija – pagal paslaugų sutartį), sekretorė, socialinės pedagogės, viešųjų ryšių specialistas, ūkio dalies vedėjas.

Įstaigai vadovauja direktorius, kuriam pavaldūs visi Marijampolės VTN darbuotojai. Globos namų direktorius atstovauja įstaigai visose institucijose ir atsako už jos darbo rezultatus, inicijuoja globos namų metinės veiklos programos rengimą ir įgyvendinimą, rūpinasi globos namų intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, darbo ir civiline sauga, priešgaisrine sauga.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam pedagoginiam darbui organizuoja socialinį pedagoginį darbą įstaigoje, koordinuoja socialinių pedagogių, mamų-socialinių darbuotojų bei tetų-socialinių darbuotojų padėjėjų veiklą, inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja įvairių komandų veiklą.

Socialinės pedagogės atsako už socialinės pedagoginės pagalbos globotiniams teikimą, prevencinės veiklos vykdymą, bendravimą ir bendradarbiavimą su įstaigos personalu, socialiniais partneriais.

Viešųjų ryšių specialistas atsako už informacijos apie įstaigą ir jos veiklą sklaidą, ryšius su esamais ir potencialiais rėmėjais, lėšų paiešką, rūpinimąsi organizacijos bei jos vadovo įvaizdžiu bei projekto www.vaikorankdarbis.lt. koordinavimą.

Vyriausioji buhalterė vykdo visą globos namų finansinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai.

Ūkio dalies vedėjas rūpinasi globos namų materialiniais ištekliais, racionaliu patalpų naudojimu ir paruošimu darbui, sanitarija, higiena, organizuoja aptarnaujančio personalo darbą, organizuoja viešuosius pirkimus.