2013 METŲ ĮSTAIGOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

MisijaMarijampolės Vaiko tėviškės namai veikia pagal natūralios šeimos modelį ir yra atviri kiekvienam, netekusiam tėvų ar paliktam likimo valiai vaikui, namai, - kuriuose jis gali pasijusti saugus, reikalingas, mylimas.

I. Tikslas: Teikti kokybiškas socialines paslaugas užtikrinant tinkamą veiklos organizavimą.

Uždaviniai:

1.1. Gerinti socialinių paslaugų kokybę keliant darbuotojų kvalifikaciją.

1.2. Stiprinti tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, komandinio darbo įgūdžius

1.3. Daugiau dėmesio skirti Individualios socialinės globos plano (ISGP) sudarymui ir įgyvendinimui, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko poreikius, stebint ir fiksuojant pokyčius.

II Tikslas: Rengti globotinius savarankiškam gyvenimui užtikrinant tinkamą socializaciją.

Uždaviniai:

2.1. Plėsti socialinių, gyvenimo įgūdžių programų įgyvendinimą įstaigoje.

2.2. Stiprinti dvasinių vertybių puoselėjimą bendruomenėje.

2.3. Stengtis užtikrinti sėkmingą 18-mečių integraciją į visuomenę, ruošiant globotinius savarankiškam gyvenimui.